Úvod » Katedra

Katedra

Předmět činnost katedry se stále rozvíjí s ohledem na požadavky průmyslové praxe. Stále je zde konstrukce a automatizace strojů, větší úslilí je však věnováno v oblasti výzkum a aplikace nových technologií a metod v oblasti rapidprototypingu, výrobní logistice a projektování a inovaci výrobních systémů. Katedra výrobních systémů a automatizace disponuje i rozsáhlým know-how týkajícím se optimalizace a inovace podnikových procesů a využívání počítačové simulace, které získala zejména řešením konkrétních projektů průmyslové praxe.

Vědecko-výzkumné zaměření

Odpovídá odbornému zaměření pracovníků katedry a poměrně dobře vystihuje i faktickou náplň katedrou garantovaných oborů. Lze ji zhruba shrnout do následujících zájmových okruhů:

 • výzkum a aplikace nových metod a technologií (Rapid Prototyping, 5 osé obrábění - výroba prototypů),
 • konstrukce výrobních zařízení, jednoúčelových výrobních a montážních strojů, přídavných a pomocných zařízení,
 • polohové servomechanismy, hydraulické mechanismy, pneumatické a hydraulické obvody,
 • automatizace zařízení a technických činností,
 • počítačová simulace výrobních a logistických systémů, rozvrhování výrobních zakázek,
 • projektování výrobních systému (inovace procesů), průmyslové inženýrství.

Výuka

Katedra zajišťuje výuku a vedení bakalářských prací v bakalářském studiu v oboru Výrobní systémy se zaměřením na Výrobní systémy a rovněž zajišťuje výuku a vedení diplomových prací v magisterském studiu a navazujícím magisterském studiu v oboru Konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na obráběcí a montážní stroje a v oboru Výrobní systémy se zaměřením na Pružné výrobní systémy pro strojírenskou výrobu. Katedra také zajišťuje doktorské studium v oborech Výrobní systémy a procesy a Konstrukce strojů a zařízení. Studenti se během studia na katedře seznamují s problematikou hydraulických a pneumatických mechanismů, s konstrukcí obráběcích a tvářecích strojů, moderních výpočetních metod a metod konstruování. Dále získávají znalosti v oblasti automatizace výrobního procesu, CNC obráběcích strojů a jejich programování, logistiky a projektování výrobních systémů. Důraz je přitom kladen i na procesní myšlení a využívání synergických efektů: pracovník – organizace – technika.

Projekty

Katedra je spoluřešitelem:

 • výzkumného záměru MSM 4674788501 (2005-2011) „Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem“ se zaměřením na Výzkum metodiky Rapid Prototyping,
 • projektu 7AMB14SK209 (2014-2015) "Modelovaní a simulace elektropneumatických mechatronických soustav na bázi pneumatických svalů",
 • projektu MPO FI IM5/065 (2008-2010) „Vývoj nových technologií výroby forem pro PUR pěny“ se zaměřením na Výzkum realizace mimořádně tvarově složitých ploch,
 • projektu MPO FT-TA5/129 (2008-2010) „Výzkum, simulace, modelování a aplikace elektronických vaček v řídicích systémech výrobních strojů“,
 • Na KVS je pracoviště výzkumného centra 1M0507 (2005-2009) „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“.